องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม :www.dongduan.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล


มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

    รายละเอียดข่าว

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง     เอกสารประกอบ มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
นักบริหำรงำนช่ำง
นักบริหำรงำนกำรคลัง
นักบริหำรงำนทั่วไป
นักบริหารงานท้องถิ่น
นักบริหำรงำนสำธำรณสุขและสิงแวดล้อม
นักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม
นักบริหำรงำนประปำ
นักบริหำรงำนกำรศึกษำ
บริหำรงำนช่ำงสุขำภิบำล
บริหำรงำนกำรเกษตร
เลขานุการและจัดการงานทั่วไป
นักทรัพยากรบุคคล
วิเคราะห์นโยบายและแผน
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
นิติกร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการเงินและบัญช
นักวิชาการคลัง
วิชาการจัดเก็บรายได้
วิชาการพัสด
ตรวจสอบภายใน
วิชาการพาณิชย์
ประชาสัมพันธ
พัฒนาการท่องเที่ยว
วิเทศสัมพันธ์
วิชาการเกษตร
วิชาการประมง
วิชาการสวนสาธารณะ
วิทยาศาสตร์
บริหำรงำนทั่วไป
    วันที่ลงข่าว
: 31 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :