วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ย. 2566
จ้างถ่่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
จ้างทำป้ายประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าส้มลม หมู่ที่ ๗ ถนนสายบ้านเหล่าส้มลม-หนองบึง-หนองจิกน้อย โคกยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกเกลี่ยเรียบ บ้านเหล่าส้มลม หมู่ที่ ๗ ถนนสายบ้านเหล่าส้มลม-ลำห้วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม สำนักปลัด ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (4 ประตู) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  ก.ย. 2566
จ้างเหมายานพาหะนะรถตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง