วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
ซื้อชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม 4 ชั้น 40 ช่อง มีล้อเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 792 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง