วันที่
ชื่อเรื่อง
7  เม.ย. 2564
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้สำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้สำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม 4 ชั้น 40 ช่อง มีล้อเลื่อน(กองการศึกษาสาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้บานเลื่อนกระจกขนาด 3 ฟุต (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเลื่อนกระจก (กองส่งเสริมการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
ครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้สำนักงาน(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
7  เม.ย. 2564
ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำแก้วหมู่ที่ 8 (หน้าบ้านนายจบ ปาธิสัตย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง