องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม :www.dongduan.go.th
 
 

กองส่งเสริมการเกษตร

     
  นางอัญชลี ฆารสว่าง   
  หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

 
 
 
  -ว่าง-  
 
  นักวิชาการเกษตร
   นางสาวรุ่งนิรันดร์  ปินะพัง    
  ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร