องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม :www.dongduan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2559
Updated 2020-02-05

กองสวัสดิการสังคม

 
 
  นางสาวปฏิญญา เทพวงค์
   นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  
   
นางสาวปฏิญญา เทพวงค์
 นางอรกัญญา  สาระธิยากุล
นักพัฒนาชุมชน  
เจ้าพนักงานธุรการ