องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม :www.dongduan.go.th
 
 
กองสวัสดิการสังคม

 
 
  นายกรฤต นารินทร์
   ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  
   
นางสาวอิสรีย์  วิสีปัตน์
นางรัชฎาภรณ์  สาเสนา
นักพัฒนาชุมชน  
เจ้าพนักงานธุรการ