องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม :www.dongduan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2559
Updated 2020-02-05

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
 
  นางสาววิมลรัตน์   หลงศรี  
  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสารธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
     
  นางสาววิภาพร  แน่นชารี
 
  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
 

 
  นางสาววิมลรัตน์   หลงศรี  
  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน