องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม :www.dongduan.go.th
 
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
 
  นางสาวสุคนธ์ทิพย์  ประนาธารากุล  
  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสารธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 

 
 
-ว่าง-

นางสาวสุคนธ์ทิพย์  ประนาธารากุล
 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

 

นางกาญจนา ตะโจระกัง  

พนักงานจ้าง