องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม :www.dongduan.go.th
 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
 
  นางสาวศิริลักษณ์  คำจันวงษ์  
  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 

 
 
นางสาวศิริลักษณ์  คำจันวงษ์
นางสาวสุคนธ์ทิพย์  ประนาธารากุล
 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

 

นางกาญจนา ตะโจระกัง  

พนักงานจ้าง