องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม :www.dongduan.go.th
 
 

หัวหน้าส่วนราชการ

 
นางอัญชลี ฆารสว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน
     
นางอัญชลี ฆารสว่าง นางสาวบุษยารัตน์  ภวภูตานนท์
 นายสำราญ โสมาบุตร
  หัวหน้าสำนักปลัด นักวิชาการคลังปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
นายมานิตย์  จอมศรีกระยอม นางอัญชลี ฆารสว่าง นางสาวอิสรีย์  วิสีปัตน์ นางสาวสุคนธ์ทิพย์  ประนาธารากุล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสารธารณสุขและสิ่งแวดล้อม