องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม :www.dongduan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2559
Updated 2020-02-05

หัวหน้าส่วนราชการ

     
  นางสาวรุ่งราณี สุวรรณเก  
  หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน
 
     
นางสาวรุ่งราณี สุวรรณเก
นางสาวรุ่งรัตน์  พาพิลา
นายเหรียญชัย บุญพา
  หัวหน้าสำนักปลัด  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง  วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
   
นายมานิตย์  จอมศรีกระยอม นางสาวรุ่งราณี  สุวรรณเก นางสาวปฏิญญา เทพวงค์ นางสาววิมลรัตน์   หลงศรี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการ
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสารธารณสุขและสิ่งแวดล้อม