องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
นางอัญชลี  ฆารสว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน
     
นางอัญชลี ฆารสว่าง นางสาวสุมาลี  นันสวาท นายสุมิตร  มาศรี 
  หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.089-5749-900
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร....................
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร....................
 

นายมานิตย์  จอมศรีกระยอม
นายกรฤต นารินทร์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร.081-8892-078

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร 0807482751