องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม :www.dongduan.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
นายกรฤต นารินทร์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน
โทร.089-5749-900
     
นางอัญชลี ฆารสว่าง นางสาวพรนิภา   พาพิลา
 นายสำราญ โสมาบุตร
  หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.089-5749-900
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร....................
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.085-9290-552
 
นายมานิตย์  จอมศรีกระยอม นางอัญชลี ฆารสว่าง นายกรฤต นารินทร์ นางสาวศิริลักษณ์  คำจันวงษ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร.081-8892-078
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
โทร.089-5749-900
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร....................
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร........................