องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม :www.dongduan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2559
Updated 2020-02-05

กองการศึกษา

 
 
  นายมานิตย์  จอมศรีกระยอม  
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
   
 
  นายมานิตย์  จอมศรีกระยอม
 
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 

 
นางบุษราภรณ์ สุนทวงค์
นางสาวมะลิวัลย์ เวฬุวันใน
นางสาวณัชชานันท์ หม่องคำมี
 ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก

 
 
 
นางศิริลักษณ์ นันอุปบาลี  
นางสาวบรรจง ไกรยสินธิ์ 
 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
   
 
  นายอดิเทพ   หน่อคำลือ
 
  พนักงานจ้าง