องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม :www.dongduan.go.th
 
 

กองช่าง

 
 
  นายสำราญ โสมาบุตร  
  นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

 
     
- ว่าง -
- ว่าง -  นายสำราญ โสมาบุตร
 นายช่างโยธา  วิศวกรโยธาชำนาญการ
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

 


-ว่าง-

  นายช่างเขียนแบบ

 
นางสาวสุภาวดี  กะตะสิลา
   นายวิโรจน์  ปินะสา
พนักงานจ้าง 
  พนักงานจ้าง