องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม :www.dongduan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2559
Updated 2020-02-05

กองคลัง

 
 
   นางสาวกฤษณา  ปินะสา 
 
   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง  
   
นางสาวลำไพร  ภูถินโคก นางพรพิมล  โทอินทร์  นางสาวกฤษณา ปินะสา 
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

 
  -ว่าง-
 
   เจ้าพนักงานพัสดุ