องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม :www.dongduan.go.th
 
 

กองคลัง

 
 
  นางสาวบุษยารัตน์  ภวภูตานนท์ 
 
   นักวิชาการคลังปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง  

 
นางสาวบุษยารัตน์  ภวภูตานนท์
นางสาวสุจิตรา  ศรีภักดี  นางสาวกฤษณา ปินะสา 
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

 
  นางสาววรรณา สมอคำ

   เจ้าพนักงานพัสดุ  

   
 นางสาวนัฐมล  แสนหว้า
 นายอดิเทพ  หน่อคำลือ 
 นางสาวกนกวรรณ  เดชคุณรัมย์
พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง