องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
กองคลัง

     
  นางสาวสุมาลี  นันสวาท
 
   ผู้อำนวยการกองคลัง  

 
นางสาวบุษยารัตน์  ภวภูตานนท์ 
 นางสาวสุจิตรา  ศรีภักดี นางสาวธัญญลักษณ์  แฝงตะคุ
นักวิชาการคลังปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ 

 

นางสาวกฤษณา ปินะสา

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
   

 นางสาวนัฐมล  แสนหว้า

พนักงานจ้าง