องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม :www.dongduan.go.th
 
 
กองคลัง

     
  นางสาวพรนิภา  พาพิลา
 
   ผู้อำนวยการกองคลัง  

   
นางสาวบุษยารัตน์  ภวภูตานนท์ 
 นางสาวสุจิตรา  ศรีภักดี นางสาววรรณา สมอคำ
นักวิชาการคลังปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ 

 

นางสาวกฤษณา ปินะสา

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

   
 นางสาวนัฐมล  แสนหว้า
 นายอดิเทพ  หน่อคำลือ 
 นางสาวกนกวรรณ  เดชคุณรัมย์
พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง