องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม :www.dongduan.go.th
 
 

สำนักงานปลัด

     
  นางอัญชลี ฆารสว่าง  
  หัวหน้าสำนักปลัด
 
     
นางสาวนุชจรี  ปินะกาโน นางวิชชุดา  ใจหาญ นางสาวดวงธิดา  โมสืบแสน  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าพนักงานธุรการ  นักทรัพย์พยากรบุคคล

 
-ว่าง- จ่าเอกยุทธนา ตะโจระกัง 
นิติกรปฎิบัติการ เจ้าพนักงานป้องกันฯนางสาวรัลรินทร์ ตะโจระกัง

ผู้ช่วยนักทรัพย์พยากรบุคคล
 
 นายสมหมาย  แต้มสีคาม   นายจักรพงษ์  ปาธิสัตย์
พนักงานขับรถ   พนักงานประจำรถดับเพลิง
  
 
 นายบุญชื่น วงบ้านดู่
  นางหนูรัตน์  ปัตตายะสังข์ 
 คนงานทั่วไป
     แม่บ้าน