องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม :www.dongduan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2559
Updated 2020-02-05

สำนักงานปลัด

     
  นางสาวรุ่งราณี สุวรรณเก
 
  หัวหน้าส่วนสำนักปลัด
 
     
จ่าเอกถาวร ทองโท จ่าเอกชลิต  พิมพาชาติ นางสาวดวงธิดา  โมสืบแสน  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  นักทรัพย์พยากรบุคคล

 
 นางสาวกิ่งกาญจน์   ภาชนะวรรณ์ จ่าเอกยุทธนา ตะโจระกัง 
-ว่าง-
นิติกรปฎิบัติการ เจ้าพนักงานป้องกันฯ
เจ้าพนักงานธุรการ

 
นางสาวรัลรินทร์ ตะโจระกัง
  นางกาญจนา ตะโจระกัง  นางสาวปิยะนุช  ปาธิสัตย์
ผู้ช่วยนักทรัพย์พยากรบุคคล พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง

 
 นายสมหมาย  แต้มสีคาม   นายยุทธนา ปินะสา
พนักงานประจำรถดับเพลิง   พนักงานประจำรถดับเพลิง
  
 
 นายบุญชื่น วงบ้านดู่
  นางหนูรัตน์  ปัตตายะสังข์ 
 คนงานทั่วไป
     แม่บ้าน