องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

     
  นางอัญชลี ฆารสว่าง  
  หัวหน้าสำนักปลัด
 
     
นางสาวนุชจรี  ปินะกาโน นางวิชชุดา  ใจหาญ นางสาวดวงธิดา  โมสืบแสน  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าพนักงานธุรการ  นักทรัพยากรบุคคล
นางสาววลัญช์ภัทร  พิมดา จ่าเอกยุทธนา ตะโจระกัง  นางสาวศิริลักษณ์  คำจันวงษ์
นิติกรปฎิบัติการ เจ้าพนักงานป้องกันฯ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
 

นางสาวสุคนธ์ทิพย์  ประนาธารากุล นายพิทวัส  คำภาเมือง นางสาวรุ่งนิรันดร์  ปินะพัง
 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน นักวิชาการเกษตร  ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรนางสาวรัลรินทร์ ตะโจระกัง

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
 
นางกาญจนา  ตะโจระกัง
 นายสมหมาย  แต้มสีคาม 
นายจักรพงษ์  ปาธิสัตย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานขับรถ
พนักงานประจำรถดับเพลิง
 
 
นางสาวกัลยารัตน์  ดำรงกิจเจริญ


พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
 
 นายบุญชื่น วงบ้านดู่
นางหนูรัตน์  ปัตตายะสังข์
  นายชนาทิพย์   ปินะพัง
 คนงานทั่วไป
 แม่บ้าน
พนักงานประจำรถดับเพลิง