องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม :www.dongduan.go.th
 
 

สภา อบต.


นายบุญอนันต์  คุ้มไพฑูรย์
 ประธานสภา อบต.
 

  นายอดิศักดิ์   ปิติลาพัง นายประเสริฐ  รุ่งเรือง
 รองประธานสภา อบต. เลขานุการสภา อบต.

 


 นางไพฑูรย์  ศรีคูณ
นายสุนนท์ มากสิงห์
นายสุเพ็น  ปิดตาทานัง
นางประภาวดี  ธรรมกุล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2
นางสาวเมย  อนุศิริ นายประดิษฐ ปัจจัยโคถา นายจำเนียร  สัมพันธพงษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4
 


 นายสุข ปิดตาทะโย
รอบันทึกข้อมูล นายสมพร  ปัตตายะโส
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6

 

 
 นายบุญหลั่น วรรณวิจิตร
นายวิเชียร ประกอบมิตร
นายสำเรียง จันวงสา
 นายสิทธิชัย ปินะสา 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 8 นางอรทัย  ปินะกัง
นางสมร ปินะถา 
นายประเสริฐ  บุญเบ้า
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 10