องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม :www.dongduan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2559
Updated 2020-02-05

คณะผู้บริหาร

นางสาวรุ่งราณี  สุวรรณเก
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล