องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม :www.dongduan.go.th
 
 

คณะผู้บริหาร

นางอัญชลี ฆารสว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน

โทร.089-5749900
   
-ว่าง-
 -ว่าง-
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 -ว่าง-
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล