องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม :www.dongduan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2559
Updated 2020-02-05

ประวัติความเป็นมา

ประวัติขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน

ตำบลดงดวน ตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.. 2411 องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน ได้รับการยกฐานะจาก  สภาตำบลดงดวน จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย และได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับประกาศทั่วไป  เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.2539 มีผลบังคับในวันที่ 22 กุมภาพันธ์  .. 2540