องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม :www.dongduan.go.th
 
 
 


โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้นำชุมชน และอสม. ได้จัดทำโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 ขึ้นระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน 2563 – 9 กรกฎาคม 2563 โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวเต็มวัย 2. กิจกรรมหยอดทรายอะเบทและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย 3. กิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ

2020-08-25
2020-08-24
2020-08-20
2020-07-30
2019-11-05
2019-09-30
2019-09-04
2019-08-30
2019-08-30
2019-07-31