องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 41 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ อบต.ดงดวน เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2566 ]3
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำ ป้ายไวนิลที่ปิดประกาศของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และป้ายไวนิลที่ประกาศของผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง [ 26 เม.ย. 2566 ]2
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอาหารว่างพร้อมน้ำ ดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ โครงการ Big Cleaning Day ประจำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 26 เม.ย. 2566 ]2
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน) [ 26 เม.ย. 2566 ]2
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ [ 26 เม.ย. 2566 ]2
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำ ป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะ [ 5 เม.ย. 2566 ]2
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุ [ 5 เม.ย. 2566 ]2
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี [ 3 เม.ย. 2566 ]2
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกยาวหมู่ที่ ๙ (ถนนสายจากบ้าน นายบุญจันทร์เพียรอดวงษ์ ถึงบ้านนายสมาน รัชตสุวรรณกุล [ 23 มี.ค. 2566 ]2
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอาหารกลางวันโครงการรณรงค์ป้องกันโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ ประจำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 15 มี.ค. 2566 ]2
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกยาว หมู่ที่ ๕ (จากบ้าน นายเฉลิม บุบผามาตานัง ถึงเขตอำ เภอยางสีสุราช) [ 3 มี.ค. 2566 ]3
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมา ค่าการแสดง ค่าแต่งกาย ค่าวัสดุ หรืออุปกรณ์ในการแสดง โครงการส่งเสริมงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน ประจำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โ [ 3 มี.ค. 2566 ]2
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบยั่งยืน (โค-กระบือ) ประจำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 13 ก.พ. 2566 ]2
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ โครงการรณรงค์คัด แยกขยะประจำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 7 ก.พ. 2566 ]2
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ประจำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 6 ก.พ. 2566 ]2
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร [ 24 ม.ค. 2566 ]3
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ ป้องกันและควบคุมไฟป่า [ 24 ม.ค. 2566 ]2
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอาหารและเครื่องดื่ม โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 12 ม.ค. 2566 ]2
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียงตกแต่งสถานที่/วัสดุ ประจำ กิจกรรมต่างๆ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 12 ม.ค. 2566 ]2
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำ ปรับปรุงแผนที่ภาษี ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 5 ม.ค. 2566 ]2
 
หน้า 1|2|3