องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน


            ดงดวนน่าอยู่  เชิดชูวัฒนธรรม  น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง  พัฒนาสู่อาเซียน 


 

พันธกิจองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน

1.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการคมนาคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ให้ได้ มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน รองรับการขยายตัวของชุมชน 

          2.  ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

         3.  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิต  ครอบครัว  ชุมชนให้เข้มแข็ง  สามารถพึ่งตนเองได้  สร้างงาน  สร้างอาชีพ  ให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น

4.  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บำรุงรักษาศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม     
5.  ส่งเสริมและพัฒนาด้านการสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัย  จากโรคภัยต่าง ๆ

6.  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  การให้บริการ  การมีส่วนร่วมของประชาชนทางการเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น