องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
ด้านการบริการพื้นฐาน

การบริการขั้นพื้นฐาน

              การคมนาคม

ปัจจุบันตำบลดงดวน  มีโครงข่ายถนนเชื่อมคมนาคมในหมู่บ้านต่าง ๆ เข้าด้วยกันอย่างทั่วถึง  ตลอดจนถนนสายต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน  ก็มีการพัฒนาทำให้การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นโครงข่ายถนนในปัจจุบันในตำบลดงดวน  คือ

1.  ถนนลาดยาง                   

                    2.  ถนนคอนกรีต                  

3.  ถนนดิน/ถนนลงลูกรัง         

          การโทรคมนาคม

                   -  เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน     

          การประปา

                       มีระบบประปาหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 

การไฟฟ้า

                      มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน  

แหล่งน้ำ  ประกอบด้วย

                   -  หนองยางเหนือ         บ้านหนองยางน้อย        หมู่  2  เนื้อที่ประมาณ   10-2-90  ไร่

                   -  หนองสิม                บ้านนาฝาย                หมู่  6  เนื้อที่ประมาณ    4-2-30   ไร่

                   -  หนองนาหลุบ           บ้านแดงโพง               หมู่  1  เนื้อที่ประมาณ   31-1-16  ไร่

                   -  หนองโนนแห่           บ้านแดงโพง               หมู่  1  เนื้อที่ประมาณ    8-2-80  ไร่

                   -  หนองโดน               บ้านเหล่าส้มลม           หมู่  7  เนื้อที่ประมาณ    13-0-51 ไร่

                   -  หนองบัว                บ้านหนองบัวน้อย        หมู่  2  เนื้อที่ประมาณ     10-3-81  ไร่

                   -  หนองวังโพน            บ้านโคกยาว               หมู่  5  เนื้อที่ประมาณ    121-2-72  ไร่

                   -  หนองจิก                บ้านหนองจิก              หมู่  4  เนื้อที่ประมาณ     2-2-49  ไร่

                   -  หนองโสกปลา           บ้านโคกยาว              หมู่  5   เนื้อที่ประมาณ      32-1-78  ไร่

          -  หนองคำแก้ว            บ้านคำแก้ว               หมู่  8  เนื้อที่ประมาณ        8-0-0   ไร่

          -  หนองยางใต้             บ้านหนองบัวน้อย        หมู่  2  เนื้อที่ประมาณ       20-0-0  ไร่

          -  หนองฮ่อมฮ่าง          บ้านโคกยาว               หมู่  5  เนื้อที่ประมาณ         6-0-0  ไร่

          - ลำห้วย                     จำนวน   2    แห่ง