องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม

          การศึกษา

          -    โรงเรียนเขตการศึกษาขั้นพื้นฐาน       จำนวน           4        แห่ง  คือ

                   1.  โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว              ตั้งอยู่    หมู่ที่   1

                   2.  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย               ตั้งอยู่    หมู่ที่   2

                   3.  โรงเรียนบ้านโคกยาว                     ตั้งอยู่    หมู่ที่   5

                   4.  โรงเรียนบ้านนาฝาย                      ตั้งอยู่    หมู่ที่   6

          -    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก             จำนวน           2        แห่ง    คือ

                   1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยาว                             ตั้งอยู่    หมู่ที่   9

                   2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน       ตั้งอยู่    หมู่ที่   8

          -    ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน      จำนวน           10      แห่ง    

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

-    วัด/สำนักสงฆ์                            จำนวน  7 แห่ง  คือ

          1.  วัดบ้านแดงโพง                  ตั้งอยู่     หมู่ที่  1

          2.  วัดบ้านหนองบัวน้อย            ตั้งอยู่     หมู่ที่  2

          3.  วัดบ้านโคกยาว                  ตั้งอยู่     หมู่ที่  5

          4.  วัดบ้านนาฝาย                  ตั้งอยู่      หมู่ที่  6

          5.  วัดบ้านเหล่าส้มลม              ตั้งอยู่      หมู่ที่  7

          6.  สำนักสงฆ์บ้านหนองยางน้อย   ตั้งอยู่     หมู่ที่  3

          7.  สำนักสงฆ์บ้านหนองจิก         ตั้งอยู่      หมู่ที่  4          

สาธารณสุข

-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แดงโพง         ตั้งอยู่    หมู่ที่  1

-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาฝาย          ตั้งอยู่    หมู่ที่  6

-  อาสาสมัครสาธารณสุขมูลประจำหมู่บ้าน  10  หมู่บ้าน 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-  ป้อมยามตำรวจประจำบ้านนาฝาย                 จำนวน  1  แห่ง 

                   -  ป้อมยามตำรวจประจำบ้านโคกยาว                จำนวน  1   แห่ง

                   -  ศูนย์กู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน         จำนวน  1   ศูนย์

                   องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน มีรถดับเพลิงเอนกประสงค์  ขนาด  6,000  ลิตร จำนวน 1 คัน  สำหรับใช้ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้  เพื่อช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน