องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ

ประชากรส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรกรรมเป็นหลัก  ผลผลิตที่สำคัญคือ  ข้าว   การทำการเกษตรในตำบลเป็นลักษณะดั้งเดิม  โดยอาศัยแหล่งน้ำจากธรรมชาติเป็นสำคัญ  นอกจากนี้ยังมีอาชีพ  ค้าขาย  เลี้ยงสัตว์ ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ฯลฯ 

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน

          -  โรงสีข้าว                          จำนวน           11      แห่ง

          -  โรงทอผ้าขนาดเล็ก               จำนวน           1        แห่ง

          -  ร้านค้า                            จำนวน           32      แห่ง

          -  ร้านซ่อมจักรยานยนต์            จำนวน           2        แห่ง

          -  สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง     จำนวน           1        แห่ง

          -  โรงกลึง                           จำนวน           1        แห่ง

          -  โกดังเก็บของ                     จำนวน           1        แห่ง

          -  ร้านเชื่อมเหล็ก                   จำนวน           1        แห่ง

          -  ร้านน้ำมันหยอดเหรียญ         จำนวน           1        แห่ง

          -  โรงทำน้ำดื่ม                      จำนวน           1        แห่ง