องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม

 
 
  -ว่าง-
   ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  

   
นายปรีชา  ถีระชัย
-ว่าง-
นางรัชฎาภรณ์  สาเสนา
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
เจ้าพนักงานธุรการ