องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน

สภาพทั่วไป

ลักษณะ/ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เป็นตำบลหนึ่งในเก้าตำบลของอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม  ห่างจากที่ว่าการอำเภอนาดูน  ทางทิศตะวันตกประมาณ  6  กิโลเมตร

ปัจจุบันที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน   ตั้งอยู่เลขที่ 36  หมู่ที่  1  บ้านแดงโพง ตำบลดงดวน อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม  สำหรับเป็นสถานที่ให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ  องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน  มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ  ดังนี้

ทิศเหนือ          ติดต่อกับตำบลหนองโพธิ์  อำเภอนาเชือก , ตำบลหนองคู    

อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

ทิศใต้             ติดต่อกับตำบลหัวดง   อำเภอนาดูน , ตำบลกู่ อำเภอยางสีสุราช      

จังหวัดมหาสารคาม

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับตำบลนาดูน  อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับตำบลยางสีสุราช  อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม

เนื้อที่

ตำบลดงดวน มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  29.551  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 18,469  ไร่  

ลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลดงดวน  มีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ  ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย
การปกครอง

ตำบลดงดวน  มีหมู่บ้านในเขตการปกครองจำนวน  10  หมู่บ้าน    ดังนี้

หมู่ที่   1        บ้านแดงโพง              

หมู่ที่   2        บ้านหนองบัวน้อย                  

หมู่ที่   3        บ้านหนองยางน้อย 

หมู่ที่   4        บ้านหนองจิก             

หมู่ที่    5        บ้านโคกยาว                                           

หมู่ที่    6        บ้านนาฝาย

หมู่ที่    7        บ้านเหล่าส้มลม 

หมู่ที่    8        บ้านคำแก้ว      

หมู่ที่    9        บ้านโคกยาว     

หมู่ที่    10      บ้านนาเจริญ    

ประชากร

                   ตำบลดงดวน มีจำนวนประชากร ทั้งหมด 3,097  คน  แยกเป็น ชาย  1,527  คน  แยกเป็นหญิง  1,570  คน รายละเอียดดังนี้

ข้อมูลประชากร  ประจำปี   2559


ที่มา : ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับตำบล      เดือน  มกราคม   2559