องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
กองการศึกษา

 
 
  นายมานิตย์  จอมศรีกระยอม  
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
   
 
  นายมานิตย์  จอมศรีกระยอม
 
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 

 
นางบุษราภรณ์ สุนทวงค์
นางสาวมะลิวัลย์ เวฬุวันใน
นางสาวณัชชานันท์ หม่องคำมี
ครู
วิทยฐานะชำนาญการ
ครู
วิทยฐานะชำนาญการ
ครู
วิทยฐานะชำนาญการ

 
 
นางศิริลักษณ์ นันอุปบาลี   นางสาวบรรจง ไกรยสินธิ์ 
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
 
 
นางสาววรรณิศา  แสงโพธิ์ดา
 นายไพสนธ์  ดวงพุทธา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้าง