องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
กองคลัง

     
  -ว่าง-  
   ผู้อำนวยการกองคลัง  
   
-ว่าง-
 นางสาวสุจิตรา  ศรีภักดี -ว่าง-
นักวิชาการคลังปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ 

 

นางสาวกฤษณา ปินะสา

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
   
 
 นางสาวนัฐมล  แสนหว้า
นางเนตรนภา  กลิ่นสุคนธ์
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้างเหมาบริการ