องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

     
  นางอัญชลี ฆารสว่าง  
  หัวหน้าสำนักปลัด
 
     
นางสาวนุชจรี  ปินะกาโน - ว่าง -
นางสาวดวงธิดา  โมสืบแสน  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าพนักงานธุรการ  นักทรัพยากรบุคคล
นางสาววลัญช์ภัทร  พิมดา จ่าเอกยุทธนา ตะโจระกัง  - ว่าง -
นิติกรปฎิบัติการ เจ้าพนักงานป้องกันฯ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
 

นางสาวสุคนธ์ทิพย์  ประนาธารากุล นายพิทวัส  คำภาเมือง - ว่าง -
 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน นักวิชาการเกษตร  ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร- ว่าง -

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
 
นางกาญจนา  ตะโจระกัง
นายกุหลาบ   โฮชิน
นายธนาทิพย์  ปินะพัง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานขับรถ
พนักงานประจำรถดับเพลิง

 
 
นางสาวกัลยารัตน์  ดำรงกิจเจริญ


พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
 
นายบุญเกิด   เปาะศิริ
นางสุรัตดา  มะโนราช
นายสมโภชน์  ปินะพัง
 คนงานทั่วไป
 แม่บ้าน
พนักงานประจำรถดับเพลิง