องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
สภา อบต.


นางประภาวดี  ธรรมกุล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน
 

นางอรทัย   ปินะกัง
นางสาวสิริพรรณ  ปินะกาโพธิ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน

 นางสายยัน  ปินะถา
นางสาวบุบผา  งอกศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3
นายจำเนียร    สัมพันธพงษ์ นายทองสุข  แสงโพธิ์ดา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5


 นายสุชาติ  ก๊กรัมย์
นางคำพวง  ปาธิสัตย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 8

นางสาวอุบล  แสนศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 10