องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

นายมงคล   ปัจจัยโคนัง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน
โทร. 099-979-4498
   
นายบุดดา  ปินะกาโพธิ์
นายสุเพ็น   ปิดตาทานัง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน
โทร. 093-8921589
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน
โทร. 063-141-0139
 
นางไพฑูรย์   ศรีคูณ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน
โทร. 083-418-0500