องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 48 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 8 ก.ย. 2566 ]28
2 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,400ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า110กิโลวัตต์ขับเคลื่อน2 ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ(4ประตู)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 8 ก.ย. 2566 ]63
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล) ขนาด 1 ตัน กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 ส.ค. 2566 ]47
4 เอกสารประกอบประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 3/2566 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล) ขนาด 1 ตัน กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ [ 23 ส.ค. 2566 ]113
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่องประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุก ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 ก.ค. 2566 ]101
6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง [ 19 ก.ค. 2566 ]40
7 ร่างรายละเอียดขอบเขตงาน(Terms of Reference :TOR) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อนสองล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (๔ ประตู) ขององค์ [ 19 ก.ค. 2566 ]49
8 ประกาศ อบต.ดงดวน เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2566 ]46
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำ ป้ายไวนิลที่ปิดประกาศของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และป้ายไวนิลที่ประกาศของผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง [ 26 เม.ย. 2566 ]39
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอาหารว่างพร้อมน้ำ ดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ โครงการ Big Cleaning Day ประจำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 26 เม.ย. 2566 ]43
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน) [ 26 เม.ย. 2566 ]45
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ [ 26 เม.ย. 2566 ]40
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำ ป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะ [ 5 เม.ย. 2566 ]42
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุ [ 5 เม.ย. 2566 ]42
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี [ 3 เม.ย. 2566 ]37
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกยาวหมู่ที่ ๙ (ถนนสายจากบ้าน นายบุญจันทร์เพียรอดวงษ์ ถึงบ้านนายสมาน รัชตสุวรรณกุล [ 23 มี.ค. 2566 ]38
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอาหารกลางวันโครงการรณรงค์ป้องกันโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ ประจำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 15 มี.ค. 2566 ]37
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกยาว หมู่ที่ ๕ (จากบ้าน นายเฉลิม บุบผามาตานัง ถึงเขตอำ เภอยางสีสุราช) [ 3 มี.ค. 2566 ]38
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมา ค่าการแสดง ค่าแต่งกาย ค่าวัสดุ หรืออุปกรณ์ในการแสดง โครงการส่งเสริมงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน ประจำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โ [ 3 มี.ค. 2566 ]36
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบยั่งยืน (โค-กระบือ) ประจำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 13 ก.พ. 2566 ]34
 
หน้า 1|2|3