วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุกเกลี่ยเรียบ บ้านเหล่าส้มลม หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุกเกลี่ยเรียบบ้านคำแก้วหมู่ 8 (ถนนสายจากบ้านนางสาวชลธิชา แสนหว้า ถึงถนนสายมค. 4024 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุกเกลี่ยเรียบ บ้านเหล่าส้มลม หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุกเกลี่ยเรียบบ้านคำแก้วหมู่ 8 (ถนนสายจากบ้านนางสาวชลธิชา แสนหว้า ถึงถนนสายมค. 4024 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกเกลี่ยเรียบ บ้านคำแก้ว หมู่ที่ 8 (ถนนสายจากสระหมู่บ้านคำแก้วถึงนานายจักรี เกษียร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกเกลี่ยเรียบ บ้านคำแก้ว หมู่ที่ 8 (ถนนสานจากสระหมู่บ้านคำแก้วถึงนานายจักกรี เกษียร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกเกลี่ยเรียบ บ้านคำแก้ว หมู่ที่ 8 (ถนนสานจากสระหมู่บ้านคำแก้วถึงนานายจักกรี เกษียร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2566
จ้างจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยาว ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2566
จ้างจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2566
ซื้อโต๊ะทำงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง