วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มิ.ย. 2567
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านคำแก้ว จากบ้านคำแก้ว-ถนนดำนาดูน-ยางสีสุราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านนาเจริญ สายทางถนนชนบท มค ๔๐๒๔ ไปนานายสะท้าน รัตนประเสริฐ ต่อจากถนน คสล. เดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกยาว หมู่ที่ 9 ถนนสาย บ้านโคกยาว-บ้านปลาขาว ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,878 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,390 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  พ.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกเกลี่ยเรียบ บ้านหนองยางน้อย หมู่ที่ ๓ จากสี่แยกทิศใต้ ถึงนานางสุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกเกลี่ยเรียบ บ้านเหล่าส้มลม หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคันดินยกระดับ บ้านหนองยางน้อย หมู่ที่ ๓ จากข้างบ้านนางคาน ไปวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคันดินยกระดับ บ้านหนองยางน้อย หมู่ที่ ๓ จากข้างบ้านนายอธิวัฒน์ เชื่อมเส้นทางวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2567
จ้างโครงการจ้างก่อสร้างโรงจอดรถ องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน ต่อเติมหลังคากันสาดหน้าสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง