วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ ๒ จากบ้านนายสมาน ปะสีระวิเส ถึงถนน นาฝายแดงโพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
จ้างรถเพื่อตกแต่งขบวนโครงการส่งเสริมงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
จ้างรถเพื่อตกแต่งขบวนโครงการส่งเสริมงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
จ้างค่าการแสดง ค่าแต่งกาย ค่าวัสดุ หรืออุปกรณ์ในการแสดง โครงการส่งเสริมงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการยกร่องพูนดิน บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๐ จากนานายอ่อนตา ปินะทาโน ถึงที่นางอัญชะลีพร ชัยโวหาญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกเกลี่ยเรียบ บ้านแดงโพง หมู่ที่ ๑ จากแยกถนน มค ๔๐๒๔ ไปตามคันห้วย ถึงแยกถนน มค ๓๐๒๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุจราจร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค ๗๙๒ มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖๖๖๐๐๗๕ และ๔๑๖๖๖๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุจราจร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง