วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างรั้ว ศ ส ล.พร้อมประตูทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านโคกยาว หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม นม โรงเรียน (UHT )เดือน กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำแก้ว หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านยางน้อย หมู่3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2564
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2564
ซื้อต้นยางนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดไมโครโฟน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง