วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ย. 2563
จ้างขออนุมัติถ่ายเอกสารและเข้าปกข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ซื้อขออนุมัติจัดชื้อคอมพิวเตอร์ All In One โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างขออนุมัติโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าวัสดุฝึกปฎิบัติ /อาทิ ถังเคมีดับเพลิง แก๊ส LPG โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ขออนุมัติเติมน้ำยาเคมีสำหรับถังดับเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2563
14  ก.ย. 2563
จ้างค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดืื่ม และค่าอาหารผู้เข้าร่วมฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
จ้างรายงานค่าบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ ปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
จ้างรายงานขอจ้างเหมาค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
จ้างโครงการเด็กดงดวน ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ โตไปไม่จมน้ำ ่ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
เช่าขออนุมัติโครงการเด็กดงดวน ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำไม้ โตไปไม่จมน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
ขออนุมัติโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2563