วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มิ.ย. 2563
ซื้อขออนุมัติงบประมาณเพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรเรียน ประจำปีการศึกษาที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
จ้างขอซื้อขอจ้างเหมาจัดทำอาหารพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตตำบลดงดวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
ซื้อขออนุมัติซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ ยี้ห้อ BROTHER รุ่น MFC -T810W โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
ซื้อโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
ซื้อโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
ซื้อขออนุมัติซื่อวัคซีนและอุปกรณืในการฉีดป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง