วันที่
ชื่อเรื่อง
17  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2565
จ้างจัดทำป้ายโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2565
ซื้อโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2565
จ้างป้ายโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2565
จ้างค่าเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โครงการลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริมนม (นมกล่อง) ประจำเดือน เมษายน ถึง พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุกเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง